Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni


Aydınlatma Metninin Amacı


İş bu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin metin ile, Saniber Yazılım Mühendislik ArGe ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ne (bundan böyle Saniber A.Ş. olarak anılacaktır) ait olan ve bir teletıp platformu teşkil eden Doktorhatta.com web sitesi ve/veya Doktorhatta iOS ve Android uygulamaları ve hizmetlerine (bundan böyle Doktorhatta veya Doktorhatta uygulamaları olarak anılacaktır) ilişkin olarak, Doktorhatta uygulaması kullanıcılarının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Doktorhatta tarafından gerçekleştirilen verilerinin toplanması ve işlenmesi faaliyetleri hakkında aydınlatılması amaçlanmaktadır.
Doktorhatta, KVKK kapsamında veri sorumlusu olup, kullanıcılarından, kullanıcıları ile arasındaki sözleşme kapsamında yer alan hizmetleri sağlayabilmek amacıyla, kişisel verilerini hukuk ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde toplamakta ve işlemekte ve bu verilerin hukuksal mevzuata uygun şekilde güvenliğinin sağlanabilmesi hususunda gereken özen ve hassasiyeti göstermektedir.


Kullanıcıların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amacı Yöntemi ve Hukuki Sebepleri


Doktorhatta kullanıcılardan kişisel verilerini çeşitli yöntemlerle ve özellikle yazılı ve elektronik ortamda ve kurulan sözleşmeler kapsamındaki hizmetleri sağlayabilmek ve yükümlülükleri yerine getirilebilmek amacı ile toplamaktadır. Kullanıcılardan toplanan kişisel veriler KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu bağlamda, kullanıcılara ait kişisel veriler, Doktorhatta tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Doktorhatta tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Doktorhatta’nın iş ve hizmet faaliyet ve stratejilerinin planlanması ve icrası, Doktorhatta’nın ve Doktorhatta ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.


Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir:

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Verilerin Aktarımı


Kullanıcılara ait kişisel veriler, Doktorhatta tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Doktorhatta tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Doktorhatta’nın iş ve hizmet faaliyet ve stratejilerinin planlanması ve icrası, Doktorhatta’nın ve Doktorhatta ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVKK’nın ilgili hükümleri kapsamında ve bu hükümlerin izin verdiği ölçüde, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin Saklanması


Doktorhatta, kullanıcılara ait kişisel verileri, hizmetlerin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen veya verilerin işlendikleri amaç̧ için gerekli olan süre kadar saklayabilir. Kullanıcının kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemesi halinde bu talebi yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek olup, bu süre zarfında söz konusu veriler Doktorhatta tarafından ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.


Kullanıcıların KVKK Kapsamındaki Hakları


KVKK hükümleri uyarınca kişisel verileri toplanan ve işlenen Doktorhatta kullanıcısı;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel Verilere İlişkin Kullanıcı Talepleri


Doktorhatta kullanıcıları KVKK kapsamındaki soru, geri bildirim ve taleplerini, kimlik bilgilerini içerir belgelerle birlikte posta yolu veya noter kanalıyla, Saniber A.Ş.’ye İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gülbahçe Mah., A1 Binası No: 53, İYTE Kampüsü, Urla, 35430 İzmir adresinden iletebilirler. Yapılacak yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebilecek olup, bu bağlamda Doktorhatta, başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Doktorhatta, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden belirlenir.